Pustnicul si ucenicul sau

Categoria părinte: Articole
07. 02. 26

Evaluare utilizator: 4 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță inactivă
 

Index articole

de Ion Agarbiceanu

PUSTNICUL PAFNUTIE

De mult, în vremuri cărunte, trăia într-o peşteră din munţii Moldovei, un pustnic bătrân, pe nume Pafnutie. El a luat în moştenire peştera după ce a îngropat pe învăţătorul şi părintele său Ilarion, la care îşi făcuse ucenicia. Înainte de Ilarion alţi pustnici bătrâni ajunară, se rugară şi bătură mătănii în peştera aceea blagoslovită. De când a rămas pomenire între oameni se vorbea de pustnicul de la peşteră. Deşi nu mai era acelaşi, ci, din veac în veac, altul. Şi alţii erau şi ucenicii, care pe urmă duceau ruga şi înţelepciunea mai departe. În vremurile acelea îndepărtate erau mulţi creştini care se retrăgeau în munte, fie în mănăstiri cu mai mulţi fraţi, fie la schituri, fie singuratici, în peşteri. Erau mai râvnitori, drept măritorii după slava lui Dumnezeu şi mântuirea sufletului. Cei care înţelegeau deşertăciunea lucrurilor lumii şi se scârbeau de ea, veneau în singurătatea muntelui, se pierdeau în codrii de brad şi între gadinile (jivinele, vieţuitoarele) pădurii, şi slujeau după mintea şi inima lor, Domnului din ceruri.

Dintre aceşti oameni ai lui Dumnezeu era şi pustnicul Pafnutie. Nimeni nu ştia de când trăia în munte. Când se aciuă pe lângă părintele Ilarion, era cu barba sură. Pesemne trăise înainte la vre-un schit, sau la o peşteră a lui, de unde venea, din când în când, pentru blagoslovenie şi învăţătură, la părintele Ilarion. De Ilarion se alipi numai când acesta, simţind că i se apropie sfârşitul, îl chemă lângă sine, pentru a-i da cele din urmă învăţături şi pentru a lua în moştenire peştera. Dar mai trăi cucernicul moşneag încă zece ani, cu Pafnutie alăturea, până se săvârşi. Trecuse de suta de ani, şi s-a stins încet ca o lumânare, în murmur de rugăciune.

Cucernicul Pafnutie, la moartea lui Ilarion, făcea şi el şaptezeci de ani. Nici n-a suspinat, nici nu l-a jelit pe moşneag ci a rămas în genunchi două nopţi şi o zi, rugându-se pentru sufletul părintelui său. Iar după ce l-a îngropat i s-a părut codrul pustiu, şi a stat alte două nopţi trântit pe spate, cu ochii la stele. Apoi s-a ridicat, şi-a clătinat barba şi pletele sure, pentru a alunga gândurile, s-a însemnat de trei ori cu semnul izbăvirii şi a prins curaj.

S-a coborât într-o crăpătură de stâncă la izvor şi a băut. A aflat lângă apa limpede, în tufiş, pâine uscată, şi s-a înfruptat. Era a cincea zi de când nu luase nimic în gură.

Şi unde până acum vedea numai sur în faţa ochilor, de la moartea lui Ilarion, deodată privirea i s-a limpezit şi s-a uitat cu bucurie la cerul albastru, dându-şi capul pe spate şi împrăştiindu-şi coama peste umeri. Apoi duse mâinile la piept, se încovoie şi zise cu glasul limpede:

- Doamne-Dumnezeule, miluieşte-mă pe mine păcătosul, slobozindu-mă din grea osândă, din împietrirea de inimă ce mi-a hărăzit-o repausarea robului Tău, şi a părintelui meu, Ilarion. Slavă Ţie, Celui ce eşti singur veşnic! Adusu-mi-am aminte că pământ suntem şi în acelaşi pământ ne întoarcem, după nemincinoasa Ta rânduială. Slavă Ţie!

Apoi s-a întors la peşteră şi începu să scuture ţundra, cojocul, căciula şi alte câteva lucruri rămase de la Ilarion şi să le agaţe în colţurile de stâncă ce împungeau în golătate.

Se crezu tare după rugăciune, dar acum, atingând lucrurile celui răposat, simţi lacrimi în ochi şi un mare dor să se pună şi să doarmă, să nu se mai scoale, lângă mormântul pustnicului.

Se duse încet, cu ochii înpăienjeniţi, şi se lăsă, în coate şi în genunchi, lângă mormântul proaspăt. După rugăciuni îndelungate începu să audă un glas, nu-şi da bine seama dacă vorbea de afară, sau din sufletul lui. Ci glasul era cunoscut. Era al lui Ilarion şi-i şoptea:

Nu te cufunda ca păgânii şi ca cei ce nu au nădejde, în durerea ce spulberă sufletul ca un vifor şi-l împietreşte. Nu aceasta e voia Domnului Dumnezeu şi învăţătura mea. Ci te împacă cu rânduiala cea de sus, care nu are înfrângere şi dreaptă este în veci şi neclintită. Au nu cel ce a clădit munţii a pus şi rânduiala morţii? Eşti tu copil neştiutor sau bărbat cu pricepere? Nu stropi pământul decât cu lacrimile credinţei, ale nădejdii şi ale părerii de rău pentru păcate. Pustnicul nu trebuie să aibe alte lacrimi. Întoarce-te cu gândul pe dată că nu eu sunt vrednic de plâns, ci tu. Iată stai, a cincea zi fără metanii, fără rugăciune pentru tine, fără gând.

Cucernicul Pafnutie se cutremură. Aşa era: de la moartea părintelui său sufletesc n-a mai bătut metanie, n-a mai spus ocinaşile (rugăciunile) obişnuite. Îi păru că-l vede pe moşneag cu dreapta ridicată a ameninţare, cum făcea uneori când nu-i plăcea un cuvânt ori o purtare a lui Pafnutie.

Se ridică de lângă mormânt şi porni agale la peşteră.

Era un om înalt şi uscat, şi la vârsta lui bun încă să se ia la trântă cu ursul, dacă slujba lui ar fi fost vânătoarea ori haiducia.

Călcă apăsat. Avea privire ageră şi pătrunzătoare, fruntea înaltă. Mustăţile groase şi lungi se pierdeau în barba stufoasă ce-i acoperea pieptul lat. Din toată faţa lui nu se vedea bine, limpezit de păr, decât fruntea, ochii şi nasul. Un nas mare, tăiat subţire, puţin încovoiat.

La acel ceas al dimineţii cântau păsările de jur împrejur. Un vânt uşor adia neodihnit. În înălţimi, printre crestele brazilor, se zărea albăstrimea cerului.

Alte dăţi, pe o vreme ca asta, sufletul lui Pafnutie se pornea la rugăciune, slăvind pe Ziditorul, fără să-şi pună anume în gând. Inima lui cânta în rând cu păsările şi cu murmurul pâraelor. Acum îi părea nepotrivită toată frumuseţea de afară. Îşi spunea că păsările ar mai putea tăcea, şi izvoarele asemenea. Pentru ce atâta veselie?

Înţelese, cu silă, că-i pare rău după moşneag, că sufletul lui nu s-a liniştit. Stătu pe loc, bătu din picior, şi strigă cu mânie:

- Cine mă alungă de la ascultare? Şi tot el îşi răspunse:

- Diavolui trufiei care nu mă lasă a mă împăca cu rânduiala Domnului Dumnezeu. L-am întărit de tot atâtea rânduri în care luam la întrebare pe Ziditorul pentru ce l-a smuls pe părintele meu, pentru ce a lăsat moartea în lume? O să-i astup glasul, o să-i rup acul, luându-mi canonul cel mare.

Avea cucernicul un canon pe care-l făcea în zile de ispită grea, încă pe vremea când nu se mutase în peştera lui Ilarion. Acesta, când ucenicul i-l descoperi, încuviinţă să-l facă mai departe, la trebuinţă, însă cu multă smerenie.

Îşi luă drumul la dreapta peşterii şi se tot duse pe cărarea numai de el ştiută. Pe alocuri se făcea nevăzut în tufişuri dese, care ar fi voit să-l ţină pe loc. Dar pustnicul se zbătea ca mistreţul, se vedeau numai bălăriile mişcându-se, că-i treceau de cap. Ajuns în luminiş crengile uscate trosneau sub picioarele lui. Avea grabă mare: Nu mai auzea nici cântecul păsărilor, nu mai vedea ciutele ce ţâşneau pe lângă el, ci alerga întins cu capul în piept, ca un bour din vremile cele vechi. Brăduleţii ce năzuiau către luminişuri se mirau văzându-l trecând cu atâta grabă. Cei mai mici se aplecau la atingerea braţelor lui, şi-i făceau loc fără nici o împotrivire.

Ajunse numai când soarele, scăpătat la asfinţit, îmbrăca în aramă roşie ca focul piscurile munţilor, care se suiau până la Dumnezeu. Ajunse istovit de drum, la râpa canonului său.

Nu-şi dădu răgaz nici să răsufle şi începu s-o urce. El îi spunea râpă, dar era o stâncă prăpăstioasă, aproape goală, care urca ameninţătoare din uriaşe măsele de piatră. Voi să se caţere mai repede ca de alte dăţi îşi făcea silă mare, suflând adânc şi oprindu-se uneori pentru răsuflet. După cum se apropia de cer părea tot mai mic, acum cât o ciută, acum cât o capră neagră, şi iarăşi numai cât un ied şi cât o cioară. Până ajunse în vârf se făcuse miezul nopţii.

Aici poposi pe un colţ de stâncă, îşi şterse faţa cu mâneca de la cămaşă, şi fără să-şi dea hodină deplină, începu coborâşul pe acelaşi loc. Coborâşul era mai cu primejdie decât urcuşul. Primejdia de a se prăbuşi în prăpastie îl pândea la fiecare mişcare. Totuşi, până la răsăritul soarelui, el fu din nou pe culme.

Înghiţea cu lăcomie aerul şi lumina, răzbătu cu privirile departe în singurătăţile codrului şi pe-o clipă, faţa i se lumină: Cum se trezeau toate vietăţile la porunca soarelui! Dar repede văzu râpa de sub el şi o privi cu duşmănie. I se părea că n-a biruit-o de ajuns. Şi începu din nou coborâşul, apoi iar urcuşul. Canonul nu se isprăvi decât seara, după cel din urmă coborâş, când abia se mai putu târî până la un izvor cunoscut, unde bău îndelung. Apoi trântit pe spate, adormi ca un buştean, cu faţa spre stele.

Când se trezi în crăpatul zorilor se simţi uşor şi cu lumină în suflet. Se gândi numaidecât să se ridice să-şi facă metaniile şi să-şi spună ocinaşile obişnuite. Nu-i mai veniră întrebări asupra morţii, simţi pocăinţă pentru că se păru că voise a se lua la harţă cu Dumnezeu din pricina morţii lui Ilarion. Îşi dădu seama că era să apuce pe drumul rătăcirii. Râpa canonului îi aduse aminte că era un mare păcătos, şi că nu s-a pocăit încă destul pentru păcatul său.

Adevăr a rostit glasul părintelui meu Ilarion, de dincolo de moarte, când mi-a spus: Întoarce-te cu gândul asupra ta, şi dă-mi bună pace!

Cucernicul Pafnutie vorbi aşa ca şi când ar fi cine să-l asculte. Şi mai adaose: Întru fărădelegi m-am zămislit şi întru păcate m-a născut maica mea..

Rosti şi făcu douăsprezece metanii, din nou, aducându-şi aminte de păcatul pe care-l săvârşise în tinereţele lui în apropierea acestei râpi. Nime nu cunoştea această vină decât Dumnezeu, Pafnutie şi duhovnicul, părintele său sufletesc, Ilarion. Şi-l mai cunoscuse aceea cu care greşise, când el abia avea douăzeci de ani, şi era păcurar aici în munte. Nu ştie ce s-a ales cu nevasta aceea cu bărbat, dacă mai trăieşte sau ba. Dar el, din clipa în care s-a trezit, a lăsat oile, a alergat în codri departe şi pierdut a fost şi pentru stână şi pentru părinţii lui. Păcurarii (păstorii) au căutat multe zile cârdul de mioare ce-l păzise copilandrul acela, până ce le aflară hăt departe, păzite de cei doi câni. Părinţii cu rudeniile am bătut codrii şi munţii tot hăulind şi întrebând, şi de frunză şi de iarbă, unde s-a rătăcit flăcăuaşul lor cel voinic şi frumos. Dar nimeni n-a ştiut răspunde.

Pe vremea aceea tânărul a dat de un schit, care era slujit de un singur schimnic, Acela i-a schimbat numele din Dumitru în Pafnutie.

Dar toate aceste lucruri le ţinea în inima lui. Nici pădurarii, nici vânătorii, nici rătăcitorii pe la schituri n-au putut vreodată afla cine şi ce a fost Pafnutie mai înainte. Numai duhovnicul său Ilarion, care se nimerise călugăr cu harul preoţiei, pornind ca ieromonah dintr-o mică mănăstire, cunoştea istoria aşa de scurtă a lui Pafnutie. Dar el mai ştia că acest fiu sufletesc al lui, afară de greşala cea din tinereţe în alta n-a căzut. Şi a cunoscut în pocăinţa lui cea de cincizeci de ani pentru un singur păcat, mare har de la Dumnezeu.

Deci Pafnutie, după ce a săvârşit canonul cel mare la râpa lui, s-a întors la peşteră liniştit şi nu s-a mai certat cu Domnul Dumnezeu pentru că-i luase pe duhovnicul şi părintele său Ilarion. Şi-a luat rânduiala lui cea de obşte, cu ajunat, cu metanii şi cu rugăciuni.

Când a coborât la izvorul din crăpătura de stăncă, la poalele peşterii, a aflat în tufiş pe lângă pâine şi o felie de caş, şi după semnul ăsta a cunoscut el că eu ieşit creştinii din postul Sânpetrului. Ci caşul şi miezul pâinii l-a fărmiţat păsărilor, şi a dus la peşteră numai coaja. Şase săptămâni a trăit mai mult cu rădăcini, canonisindu-se aşa pentru păcatele lui şi pentru odihna sufletului celui răposat.

Pentru pustnicul de la peşteră, era datină rămasă din adâncimea vremilor, să pună păstorii, din când în când, în acel tufiş câte ceva de mâncare. Înşişi pustnicii din peştera asta erau rareori văzuţi de ochi omeneşti: când la depărtare de ani pătrundea cineva aici să ceară un sfat şi să primească blagoslovenie la o mare suferinţă. Adeseori lumea îi uita pentru multă vreme. Chiar şi păcurarii, când se mutau cu stânile în depărtate locuri.

Căci ei nu duceau lipsă de nimic. Cunoşteau, din bătrâni, ierburi şi mai ales rădăcini pentru hrana lor puţină, dar izvoare de apă aveau pretutindeni.

Cucernicul Pafnutie îşi vedea de rânduiala lui. Uneori i se mai năzărea, în fundul peşterii, că vede pe cuviosul Ilarion intrând pe deschizătură. Atunci făcea rugăciuni şi se însemna cu semnul crucii, pentru ca să nu fie ispitit din nou să se gândească la durerea lui, care era mereu gata să se ridice din adâncuri.

Singurătatea îl împresura tot mai tare, şi dacă n-ar fi stat de vorbă cu brazii, cu ciutele şi cu păsările, ar fi putut amuţi. În canonul lui era să spună rugăciunile în taină.

Dar în singurătatea aceasta limpede Pafnutie creştea cu duhul, în puterea gândului şi cu înălţarea sufletului. Abia acum pătrundea el până în adânc învăţăturile duhovnicului său Ilarion, mai ales pe acelea pe care i le împărtăşi în anii cei din urmă.

Nu simţea încă nevoia să aibă un ucenic, se vedea departe încă de clipa când Dumnezeu îl va chema la judecată. Părea chiar că-i oarecum silă, când se simţea atât de tare şi de sănătos.

Şi trăi, într-adevăr, după felul şi canonul lui, încă zece-cinsprezece ani, nu se ştie, fără să simtă povara bătrâneţelor sau nevoia unui ucenic, căruia să-i lase moştenire învăţăturile trecute de la un pustnic al peşterii la altul. Venea, din când în când, câte un schimnic, rămânea câteva zile la peşteră, şi iar pleca. Iar el îi slobozea şi nu-i oprea.

Ciobanii vorbeau cu mare sfială de ei. Şi multă vreme n-au ştiut dacă e alt pustnic la peşteră, sau tot Ilarion cucernicul.